ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 • Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Αίτηση
 • Κανονισμός Λειτουργίας
Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 Αίτηση3 Κανονισμός Λειτουργίας4

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» (Master of Science in Economic & Business Strategy) για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2017-2019.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη διεπιστημονική περιοχή της Οικονομικής των Επιχειρήσεων, με έμφαση στο βέλτιστο συνδυασμό των οικονομικών γνώσεων και των γνώσεων σε θέματα στρατηγικής διοίκησης των επιχειρήσεων.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων των ΤΕΙ. Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (4 εξάμηνα) και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως 25.09.2017. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς, εφόσον αποσταλούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία.

Το κόστος διδάκτρων του Προγράμματος είναι €6500, το οποίο καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο). Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 5. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 7. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο)
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους, οι υποψήφιοι θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη. Ο αριθμός των εισακτέων για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ορίζεται σε 80 άτομα, κατανεμημένα σε δύο τμήματα.

Η  αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να συμπληρωθεί και  ηλεκτρονικά.

 

Εναλλακτικά, μπορεί να κατατεθεί ή να ταχυδρομηθεί στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Π.Μ.Σ. «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική»

Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110)

Δευτέρα -Παρασκευή 8:30- 14:30. Τηλ.: 210 4142081, 210 4142117, 210 4142077

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
(5ος όροφος, Γραφείο 518):
Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 12:00 – 18:30
Καραολή & Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Τηλ: 210 414.2284 & Fax: 210 414.2055
, Url: www.msc-ebs.gr
e-mail: strategy@unipi.gr

 

 
 
 
Copyright ©2015 - All rights reserved