ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 • Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Αίτηση
 • Κανονισμός Λειτουργίας
Σπουδές στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 Αίτηση3 Κανονισμός Λειτουργίας4

                                                                                                              

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» (Master of Science in Economic & Business Strategy). Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (4 εξάμηνα) και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο 2019.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων των ΤΕΙ.

Για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους και εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, οι υποψήφιοι θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη.

Το κόστος διδάκτρων του Προγράμματος είναι €6500, το οποίο καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως 30/09/2019.  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο). Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 5. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 7. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο).
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η  αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να συμπληρωθεί και  ηλεκτρονικά.

Εναλλακτικά, μπορεί να κατατεθεί ή να ταχυδρομηθεί στις παρακάτω διευθύνσεις:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Π.Μ.Σ. «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική»

Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110)

Δευτέρα -Παρασκευή 8:30- 14:30. Τηλ.: 210 4142081, 210 4142117, 210 4142077

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
(5ος όροφος, Γραφείο 518): Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 12:00 – 18:30
Καραολή & Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Τηλ: 210 414.2284 & Fax: 210 414.2055 , Url:
www.msc-ebs.gr
e-mail: strategy@unipi.gr

 

 

 
 
 
Copyright ©2015 - All rights reserved