Μαθήματα

Α’ Εξάμηνο

Στο μάθημα αυτό αναλύονται εφαρμογές τεχνικών και μεθόδων της Οικονομικής Θεωρίας στη λήψη επιχειρηματικών και διοικητικών αποφάσεων. Χρησιμοποιούνται εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης για την επίλυση διοικητικών προβλημάτων. Η Επιχειρηματική Οικονομική έχει στόχο την επίτευξη της οικονομικής αριστοποίησης στις λειτουργίες της επιχείρησης (πχ ελαχιστοποίηση κόστους, μεγιστοποίηση κερδών στις διάφορες μορφές αγοράς). Αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της Μικροοικονομικής και της Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων και δανείζεται μεθόδους από τα Μαθηματικά και τη Στατιστική. Στη διάρκεια του μαθήματος αφού παρουσιασθεί η βασική Μικροοικονομική Θεωρία θα δοθεί έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές, παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Course Syllabus Π. Παντελίδης

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις ποσοτικές τεχνικές που εφαρμόζονται στις Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, αλλά και ευρύτερα στις Επιχειρησιακές μελέτες. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να καταλάβουν πως λειτουργεί η ποσοτική ανάλυση και πως αυτή συνεισφέρει στη λήψη των αποφάσεων. Έτσι, στην αρχή του μαθήματος παρουσιάζεται η μεθοδολογία της στατιστικής αναφοράς. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η της γραμμικής συμμεταβολής όπως αυτή δίνεται από το συντελεστή συσχέτισης και προσδιορίζεται με το απλό γραμμικό υπόδειγμα. Κατόπιν εξετάζεται το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα και γίνεται αναφορά σε ορισμένα προβλήματα της οικονομετρίας.

Course Syllabus Χ. Αγιακλόγλου

Σ. Καρκαλάκος

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται πώς προσδιορίζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη μιας οικονομίας, όπως το εισόδημα, η κατανάλωση, η επένδυση και η απασχόληση. Επί πλέον, θα εξεταστεί ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής αναφορικά με τα προβλήματα του πληθωρισμού της ανεργίας, του ελλείμματος του προϋπολογισμού και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Τέλος, θα αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό μεγέθυνσης μιας χώρας καθώς και ο ρόλος της τεχνολογικής προόδου στη βιώσιμη μεγέθυνση. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές πώς λειτουργεί η οικονομία στη βραχυχρόνια, τη μεσοπρόθεσμη και τη μακροχρόνια περίοδο. Αυτό θα επιτευχθεί με τη χρήση οικονομικών υποδειγμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν βασικά εργαλεία για επίλυση οικονομικών προβλημάτων, αλλά και με την εκτεταμένη χρήση πρακτικών μελετών (case studies). Οι πρακτικές μελέτες αφορούν τόσο σε εμπειρικά θέματα οικονομικής πολιτικής όσο και σε πραγματικά γεγονότα βοηθώντας τον φοιτητή να κατ ανοήσει καλύτερα τη θεωρία και να μπορέσει να εξηγήσει πραγματικά οικονομικά φαινόμενα.

Course Syllabus Ι. Κοκορέ

The course aims at providing a sound understanding and appreciation of the principles of corporate finance. The course describes both the theory and practice of financial decision making by corporations, and shows how financial theory can be used to address practical problems and illuminate institutional aspects of the financial world. The course will emphasize the valuation of financial assets in a risk-return framework, and will help you understand how capital markets operate. Specific topics to be covered include the concept of the time value of money, net present value (NPV) and its application to capital budgeting investments, portfolio theory and the CAPM, market efficiency, derivatives and applications, and financial policy. Certain topics will also be covered through EXCEL spreadsheet applications.

Course Syllabus Α. Κανάς

Β’ Εξάμηνο

Η ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και η επίδρασή τους πάνω στα θεωρητικά υποδείγματα, στις στρατηγικές, στις τεχνικές και στις πρακτικές στο χώρο του Μάρκετινγκ, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη εκπαίδευσης πάνω στη νέα γνώση που αναδύεται στο χώρο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Η επιστημονική έρευνα έχει αναδείξει τις δυνατότητες αναθεώρησης και επέκτασης της γνώσης από το χώρο του Μάρκετινγκ στα πλαίσια των νέων συνθηκών, απαιτήσεων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Ηλεκτρονικού περιβάλλοντος όπως αυτό διαμορφώνεται κυρίως από την εμφάνιση του Web έως και σήμερα.Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η αναγνώριση διαφορών μεταξύ παραδοσιακού και ψηφιακού μάρκετινγκ. Στη συνέχεια αποσαφηνίζονται οι ρόλοι των καταναλωτών και των ανταγωνιστών στην ηλεκτρονική αγορά του διαδικτύου. Αναλύονται οι στρατηγικές αγοράς και προϊόντος με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής ψηφιακής παρουσίας και αναγνωρίζεται η σπουδαιότητας του σωστού προγραμματισμού, ανάπτυξης και συντήρησης μιας ψηφιακής τοποθεσίας.

Course Syllabus Ι. Πολλάλης

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή, όλες εκείνες τις γνώσεις θεωρητικές και εφαρμοσμένες, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και σύνταξη των οικονομοτεχνικών μελετών. Έτσι το μάθημα θα καλύψει ένα ευρύτερο επιστημονικό πεδίο μέσα από την μεθοδολογία της Ανάλυσης Κόστους Οφέλους με τις πρακτικές που σήμερα χρησιμοποιούνται στις τεχνικοοικονομικές Μελέτες τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Θα μελετηθούν οι μονοκριτηριακές και πολυκριτηριακές μέθοδοι με παραδείγματα από μελέτες περιπτώσεων, η έρευνες αγοράς, τα διαγράμματα χρηματοροών, ο ρόλος της διαχρονικής αξίας του χρήματος στην λήψη των αποφάσεων, οι αναλύσεις ευαισθησίας και ο χρονικός προγραμματισμός των έργων.

Course Syllabus

Στο μάθημα αναλύονται οι βασικές αρχές της κοστολόγησης και της τιμολογιακής πολιτικής σε συνθήκες ατελών αγορών όπως μονοπωλίων, ολιγοπωλίων και μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Η ύλη περιλαμβάνει την Έννοια και τις Βασικές Διακρίσεις Κόστους τις Αρχές κοστολόγησης, τις Μεθόδους και τη Διαδικασία Κοστολόγησης FDC, LRIC τις Εναλλακτικές Βάσεις Κοστολόγησης HCA- CCA και τα Εναλλακτικά πρότυπα Κοστολόγησης (Top-Down, Bottom Up).

Εξετάζονται επίσης οι Τεχνικές Τιμολόγησης και Πολιτικές Διαφοροποίησης Τιμών οι Επιχειρηματικές Αποφάσεις υπό Καθεστώς Κινδύνου και Αβεβαιότητας, η Θεωρία Παιγνίων και της Ολιγοπωλιακής συμπεριφοράς, ο Προγραμματισμός των Επενδύσεων, τα Οικονομικά της Πληροφόρησης, Στρατηγικές Τιμολόγησης σε Επιχειρήσεις με Ισχύ στην Αγορά καθώς και Προχωρημένα Θέματα τιμολόγησης, όπως Οριακή Τιμολόγηση ως Φραγμός Εισόδου, Ληστρική Τιμολόγηση, Ενδοομιλική Τιμολόγηση, Συμπίεση Τιμών, κλπ). Επιπλέον, αναλύονται οι βασικές αρχές της οικονομικής ρύθμισης και της απελευθέρωσης των αγορών.

Course Syllabus Μ.Πολέμης

Ι. Κοκορέ

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης όσον αφορά τους ρόλους της μητρικής εταιρία και των θυγατρικών εταιριών στα πλαίσια της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κατόπιν αναλύεται η έννοια της άμεσης ξένης επένδυσης από μικροοικονομικής και μακροοικονομικής πλευράς και παρατίθενται οι σύγχρονες θεωρίες από τους κλάδους του Διεθνούς εμπορίου, της Βιομηχανικής Οργάνωσης της Οικονομικής Ανάπτυξης και της Διεθνούς Χρηματοδότησης. Τέλος παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στόχος του μαθήματος είναι να καταλάβει ο σπουδαστής τη διαφορά α. στις λειτουργίες μεταξύ εγχώριας και πολυεθνικής επιχείρησης και β. στις έννοιες μεταξύ εγχώριας και διεθνούς επένδυσης.

Course Syllabus Π. Παντελίδης

Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με την κατανόηση των βασικών αρχών της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Δίνεται η δυνατότητα οι σπουδαστές να αποκτήσουν άνεση στη χρήση της χρηματοοικονομικής λογιστικής τυποποίησης και καταγραφής. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως στην διαχειριστική και εταιρική αξιολόγηση, στην αποτίμηση των επιχειρήσεων, καθώς και την ανάληψη επενδυτικών αποφάσεων. Το μάθημα εξοικειώνει τους σπουδαστές με την αντιμετώπιση οικονομικών-επιχειρηματικών προβλημάτων κάνοντας χρήση των πληροφοριών των λογιστικών καταστάσεων από το πρίσμα της Χρηματοοικονομικής και Διαχειριστικής Διεύθυνσης μίας επιχείρησης. Παρουσιάζεται μία κριτική θεώρηση των κυριότερων σύγχρονων ζητημάτων που αφορούν στο κανονιστικό πλαίσιο της δημοσιοποίησης επιχειρηματικών πληροφοριών (corporate disclosure regulation) (στην Ελλάδα, την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ), την αμφιλεγόμενη και προβληματική φύση ορισμένων θεμάτων της λογιστικής μέτρησης και τυποποίησης και τις πιθανές συνέπειές τους στην αποτελεσματικότητα της αγοράς, την κοινωνική αναφορά (social reporting) και την κατανομή του εισοδήματος.

Course Syllabus Α. Κανάς

Ι. Κοκορέ

Οι ενεργειακές αγορές (βιομηχανία πετρελαίου, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) συνθέτουν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Δεδομένης της μεγάλης κλίμακας των επενδύσεων κεφαλαίου που απαιτείται για τα περισσότερα έργα του κλάδου της ενέργειας, ο σύγχρονος επιχειρηματίας λαμβάνει τις επενδυτικές του αποφάσεις ύστερα από ενδελεχή ανάλυση των μεταβλητών πολιτικής σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητες και επιχειρηματικούς κινδύνους. Το γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακές στρατηγικές στις αγορές ενέργειας» (Business strategies in energy markets) απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στις αγορές ενέργειας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει σε βάθος τις επιχειρηματικές στρατηγικές που χαρακτηρίζουν τις ενεργειακές αγορές και τα κίνητρα των επιχειρήσεων που σκοπεύουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών.

Course Syllabus Μ.Πολέμης

Εισαγωγή στην έννοια της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Ιστορική αναδρομή.
Αναφορά στις έννοιες εργασία, διοίκηση οργανισμών, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
Προγραμματισμός και στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού.
Μέθοδοι και διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού.
Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.
Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού – προσομοιώσεις.
Το βιογραφικό σημείωμα και η συνέντευξη εργασίας.
Οι έξι τύποι προσωπικότητας του Holland – test επαγγελματικών επιλογών και επιλογής προσωπικού.
Σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού: η συναισθηματική νοημοσύνη.
Βασικές αρχές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Course Syllabus Σ. Χατζηδήμα

Το μάθημα εστιάζει σε τέσσερεις βασικούς πυλώνες της ορθής άσκησης διοίκησης: στις λειτουργίες του μάνατζμεντ που υποστηρίζονται από την κριτική ανάλυση του πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν οι μάνατζερ, στην ηγεσία, στις εργασιακές ομάδες και στη διοίκηση αλλαγών. Σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας, το μάνατζμεντ και η ηγεσία αλλαγών εκπληρώνουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος για την απόκτηση και χρήση των απαραίτητων πόρων, ταραχώδεις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές και αυξανόμενη ζήτηση για κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές διοίκησης. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η αποτελεσματική διοίκηση αλλαγών στους οργανισμούς, καθώς και η κατανόηση των πρακτικών ηγεσίας που οδηγούν σε αποτελεσματικές εργασιακές ομάδες και οργανωτική απόδοση, είναι βασικοί παράγοντες για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων τους.

Η επιτυχής διοίκηση απαιτεί ένα συνδυασμό βασικών δεξιοτήτων και κατανόηση και χρήση εργαλείων και μεθόδων επίλυσης σημαντικών και πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οργανισμοί σε διάφορα επίπεδα διοίκησης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα διοικητικά στελέχη να συμμετέχουν ενεργά και παραγωγικά στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και στην υλοποίησή τους. Επίσης, απαιτείται κατανόηση των διαφορετικών οργανωτικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές για αυτές τις απαιτήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία για τις λειτουργίες της διοίκησης που υποστηρίζονται από την κριτική ανάλυση του πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν οι μάνατζερ και οι ηγέτες αλλαγών. Η μέθοδος διδασκαλίας είναι διαδραστική και βασίζεται σε ανάλυση μελετών περιπτώσεων, οπτικοακουστικό υλικό, mini-simulation projects και σεμινάρια από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς.

Course Syllabus Σ. Καρκαλάκος

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τρόπους με τους οποίους ένα πληροφοριακό σύστημα ERP υποστηρίζει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διοίκηση των πόρων μιας επιχείρησης, καλύπτοντας όλο το εύρος της και τις αντίστοιχες επιχειρησιακές λειτουργίες.

Το μάθημα δίνει έμφαση στον πρωταρχικό σκοπό των τεχνολογιών πληροφορικής (information technologies ) που είναι να προτείνει λύσεις στα προβλήματα και προκλήσεις οικονομικής διαχείρισης και διοικητικής οργάνωσης των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το μάθημα παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των συστημάτων ERP και εξοικειώνει τους φοιτητές με το περιβάλλον λειτουργίας του συστήματος WinEra ERP της Data Communication. Στο κυρίως μέρος οι φοιτητές εκπαιδεύονται (με μελέτες περιπτώσεων, επίλυση σεναρίων και ανάθεση εργασιών) στη βασική λειτουργικότητα που προσφέρει το ERP σύστημα για την υποστήριξη των καθημερινών διαχειριστικών αναγκών και των στρατηγικών στόχων μιας επιχείρησης, καθώς και για την υποβοήθηση των στελεχών της στη λήψη αποφάσεων.

 Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν (μετά από την επιτυχή επίλυση ενός σεναρίου συναλλαγών-διεργασιών μιας επιχείρησης σε μια διαχειριστική χρήση) το Core Level User Certificate of WinEra ERP of Data Communication.

Course Syllabus Α. Βοζίκης

Γ’ Εξάμηνο

Είναι γνωστό ότι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας επιτυγχάνεται όταν οι αγορές λειτουργούν κάτω από συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού. Δυστυχώς στην πράξη οι αγορές αυτές σχεδόν δεν υφίστανται και είναι γνωστό ότι λειτουργούν σε συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού, ολιγοπωλίου ή ακόμη σπανιότερα σε συνθήκες μονοπωλίου. Κάθε επιχείρηση δρώντας ανεξάρτητα ή συντονισμένα χρησιμοποιεί στρατηγικές, εμπορικές πολιτικές και πρακτικές, οι οποίες πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και την οικονομία. Τέτοιες στρατηγικές που δυνητικά μπορούν να μειώσουν τον ανταγωνισμό, είναι η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στη αγορά, οι άμεσες συμφωνίες καθορισμού τιμών, οι εναρμονισμένες πρακτικές και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση των αρχών ανταγωνισμού, η οποία θέτει το κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας των αγορών με τρόπο ώστε αυτές να λειτουργούν αποτελεσματικά. Στο μάθημα αναλύονται όλες οι αντιανταγωνιστικές στρατηγικές των επιχειρήσεων, οι οποίες απαγορεύονται από το δίκαιο του ανταγωνισμού. Επιπλέον εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής του ανταγωνισμού στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, ενώ εξετάζονται περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού στη πράξη, όπως η καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά, οι συμπράξεις και οι εναρμονισμένες πρακτικές καθώς και οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που μπορεί να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Τα παραδείγματα θα αφορούν περιπτώσεις τόσο από τη διεθνή εμπειρία όσο και από την Ελλάδα

Course Syllabus Μ. Πολέμης

Στις αρχές του 21 ου αιώνα το ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει δραματικές αλλαγές. Τα φαινόμενα της Παγκοσμιοποίησης και της έξαρσης των τεχνολογιών Πληροφορικής, ως πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές δυνάμεις, φαίνεται ότι δεν έχουν φρένο, ούτε επιστροφή. Έτσι, οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν καθημερινά μία πληθώρα στρατηγικών και οργανωτικών θεμάτων, όπως τον ανταγωνισμό, τη διοικητική αναδιοργάνωση, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, τη διαρκή τεχνολογική ανάπτυξη, τις στρατηγικές συμμαχίες και την στρατηγική χρήση του Διαδικτύου. Η Επιχειρησιακή Στρατηγική έχει σαν σκοπό τον συνδυασμό γνώσεων από πολλαπλούς τομείς μιάς επιχείρησης έτσι, ώστε να βοηθήσει στη καλύτερη ανταγωνιστική τοποθέτησή της (και διατήρηση αυτής της θέσης) στην αγορά. Στο μάθημα αυτό θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι και εργαλεία που βοηθούν μια επιχείρηση για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των στρατηγικών της, κα θώς και ανάλυση μελετών περιπτώσεων ( case studies ) με σκοπό να συνδεθεί η θεωρία με την πράξη. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης και επιχειρηματικό παίγνιο προσομοίωσης ( business game simulation ) με Η/Υ προκειμένου οι φοιτητές να ανταγωνισθούν μεταξύ τους, να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις (ατομικές και ομαδικές) και τέλος να υλοποιήσουν επιχειρηματικές στρατηγικές στο πλαίσιο του μαθήματος.

Course Syllabus Ι. Πολλάλης

Το μάθημα θα παρέχει τα γενικά εργαλεία στους οικονομολόγους για να εκτελέσουν εμπειρικές μελέτες. Θα διδάξει πώς να σχεδιάσουν μία ερευνητική μελέτη και πώς να πραγματοποιήσουν ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Θα διδάξει στους φοιτητές πώς να αναζητούν και να συλλέγουν δεδομένα από διάφορα διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα, ενώ θα τους εκπαιδεύσει πώς να σχηματίσουν μια εμπειρική ερώτηση βασισμένη σε διαθέσιμα δεδομένα και χρησιμοποιώντας θεωρητικές και οικονομετρικές γνώσεις. Όσον αφορά το τελευταίο, θα τους εκπαιδεύσει, με πραγματικές εφαρμογές, τα βασικά εργαλεία για την εκτέλεση οικονομετρικής ανάλυσης που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: OLS, panel data, discrete choice models, survival analysis. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μαθητές θα έχουν καλύτερη κατανόηση για το πώς να εκτελέσουν ακαδημαϊκή έρευνα με δεδομένα, πώς να πλαισιώσουν την υπό εξέταση ερώτηση και πώς να παρουσιάσουν τα
αποτελέσματα με σαφή και συνοπτικό τρόπο.

Course Syllabus Κ. Δρίβας

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη θεωρία διεθνούς χρηματοοικονομικής και τις εφαρμογές αυτής σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικής. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση των βασικών εργαλείων προκειμένου να κατανοηθεί πώς γίνεται η μεταφορά αποταμιεύσεων και επενδύσεων μεταξύ διαφόρων χωρών, π.χ. εμπορικές ροές και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, χρήμα και ισοζύγιο πληρωμών, αγορά συναλλάγματος και κερδοσκοπία – τρέχουσα και προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, arbitrage, ισοδυναμία αγοραστικών δυνάμεων και πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Στη συνέχεια θα αναλυθούν αντίστοιχες εφαρμογές αναφορικά σε θέματα σύγχρονου ενδιαφέροντος και οι επιδράσεις τους στη διαμόρφωση της διεθνούς επιχειρησιακής στρατηγικής. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών διεθνώς στο σύγχρονο πολύπλοκο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με έμφαση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν τις φούσκες, τα μηδενικά επιτόκια και την εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις ιστορικά ανά χώρα συζητώντας το ρόλο του ΔΝΤ, καθώς και στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2009 αναλύοντας τη χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική πριν την κρίση, τα μαθήματα από την κρίση και τις δράσεις μετά την κρίση.

Course Syllabus

Course Syllabus

Α. Κανάς

Κ. Ελευθερίου

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν κόσμο χωρίς το Διαδίκτυο ή κινητές συσκευές (mobile devices). Έχουν γίνει βασικά στοιχεία του τρόπου ζωής μας και έχουν προκαλέσει αλλαγές σε σχεδόν κάθε τομέα της επιχείρησης. Η βιομηχανία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Financial Services, FS) δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ψηφιακή επανάσταση μεταμορφώνει τον τρόπο πρόσβασης των χρηστών σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρηματοοικονομική τεχνολογία(Financial technology, Fin Tech) είναι ένας αναδυόμενος τομέας που καινοτομεί γρήγορα, όπου υπάρχουν ανησυχίες για το τι θα σημαίνει αυτό για το μέλλον στις συναλλαγές, στις αγορές και τις τράπεζες. Θα χάσουν οι τράπεζες τους νέους παίκτες που προσφέρουν καλύτερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες ή θα μάθουν πώς να αφομοιώνονται και να συνεργάζονται με αυτές ανατρεπτικές τεχνολογίες; Πώς λειτουργούν τα ψηφιακά νομίσματα όπως το Bitcoin; Μπορούν να συνυπάρχουν νέα νομίσματα,-κρυπτονομίσαμτα ρυθμίσεις και ψηφιακές υποδομές; Στόχος του μαθήματος “Τραπεζική και FinTech» είναι να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα είναι η ανάλυση του ρόλου των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, προκειμένου να είναι σε θέση οι φοιτητές να κατανοήσουν τις απαιτητικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες τώρα και στο μέλλον.

Course Syllabus Μ. Ψυλλάκη

This course introduces the students to the systematic processes of the innovation management, new venture creation, and entrepreneurship. It focuses on the challenging and important issues of the entrepreneurial life cycle associated with recognizing, launching, growing and valuing new business ventures. The Entrepreneurship and Innovation Management course is designed for the study of all aspects of starting and running a new venture and for this reason it applies to all organizational forms such as established large companies, small and medium sized enterprises, and startup firms. Entrepreneurship and Innovation Management describes the framework conditions for entrepreneurship and analyzes the core factors required for successful innovative entrepreneurship. The course explores the analytical techniques needed to recognize emerging business opportunities, understand the various financing choices, apply valuation methodologies, screening a business idea, develop a marketable business plan, manage growth in a rapidly evolving environment, and successfully capitalize the value of a business. Students also identify their potential for creating a business or marketable product/ idea.

Using tools and techniques of business models and business plans, Entrepreneurship and Innovation Management module makes students capable to assess firms’ present and future performance. Further, this module seeks to trigger students’ entrepreneurial spirit and develop their innovative skills for enhancing their entrepreneurial activity in the global economy.

Course Syllabus Κ. Κοτταρίδη

Το μάθημα επιδιώκει να εισάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια της Διοίκησης Αποθεμάτων και Προμηθειών και πώς αυτή εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις. Αναλύονται θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και τη λειτουργία των προμηθειών, το σχηματισμό ανταγωνιστικών αλυσίδων εφοδιασμού, το εύρος των δραστηριοτήτων της στρατηγικής εφοδιαστικής διοίκησης, καθώς και τη διαχείριση του κινδύνου και της μείωσης του κόστους της λειτουργία των προμηθειών.

Το μάθημα θα καλύψει πραγματικά παραδείγματα από την αγορά και θα αναλυθούν εμπειρικές μελέτες.

Οι συμμετέχοντες μετά το τέλος του μαθήματος θα μπορούν να εφαρμόσουν πολλές από τις διδαχθέντες έννοιες στο εργασιακό τους περιβάλλον. Επιδίωξη του μαθήματος θα είναι επίσης και μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε μονάδες παραγωγικής όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν την εφαρμογή της Διοίκησης Αποθεμάτων στο πραγματικό περιβάλλον.

Course Syllabus Σ. Καρκαλάκος

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή, τις απαραίτητες γνώσεις, θεωρητικές και εφαρμοσμένες, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του κλάδου της ναυτιλίας και των μεταφορών γενικότερα. Έτσι το μάθημα θα καλύψει ένα ευρύτερο επιστημονικό πεδίο με τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα των μεταφορών και της ναυτιλίας όπως είναι η ζήτηση και η προσφορά των μεταφορικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών, οι ελαστικότητες, οι ναυτιλιακοί κύκλοι, το κόστος παραγωγής, οι τρόποι τιμολόγησης και οι ναυλώσεις, καθώς επίσης και οι επενδύσεις στις μεταφορές και την ναυτιλία.

Course Syllabus

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης που εφαρμόζονται στις Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές μελέτες για να διερευνήσουν τη συμπεριφορά οικονομικών γενικά φαινομένων. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην οικονομετρική ανάλυση και στη συνέχεια αναφέρονται οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται σύγχρονα θέματα οικονομετρικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές αλλά και χρηματοοικονομικές μελέτες. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται ειδικά θέματα που αφορούν την ανάλυση χρονοσειρών στις οικονομετρικές μελέτες και στο τέταρτο μέρος μελετώνται οι σύγχρονες τεχνικές που αφορούν τον προσδιορισμό την αβεβαιότητας και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου με έμφαση στις αγορές χρήματος κα κεφαλαίου, καθώς επίσης στην αγορά ομολόγων και στο τραπεζικό κλάδο. Κατά συνέπεια, το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην οικονομετρία και ειδικότερα στις εφαρμογές του χρηματοοικονομικού κλάδου για να μπορούν αν μελετούν και να καταλαβαίνουν καλύτερα τη συμπεριφορά οικονομικών αλλά και χρηματοοικονομικών φαινομένων. Οι τεχνικές που θα μάθουν οι φοιτητές θα τους βοηθήσουν να πάρα πολύ στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων.

Course Syllabus Χ. Αγιακλόγλου

Κ. Ελευθερίου

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης που εφαρμόζονται στις Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές μελέτες για να διερευνήσουν τη συμπεριφορά οικονομικών γενικά φαινομένων. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην οικονομετρική ανάλυση και στη συνέχεια αναφέρονται οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται σύγχρονα θέματα οικονομετρικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές αλλά και χρηματοοικονομικές μελέτες. Στο τρίτο μέρος εξετάζονται ειδικά θέματα που αφορούν την ανάλυση χρονοσειρών στις οικονομετρικές μελέτες και στο τέταρτο μέρος μελετώνται οι σύγχρονες τεχνικές που αφορούν τον προσδιορισμό την αβεβαιότητας και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου με έμφαση στις αγορές χρήματος κα κεφαλαίου, καθώς επίσης στην αγορά ομολόγων και στο τραπεζικό κλάδο. Κατά συνέπεια, το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην οικονομετρία και ειδικότερα στις εφαρμογές του χρηματοοικονομικού κλάδου για να μπορούν αν μελετούν και να καταλαβαίνουν καλύτερα τη συμπεριφορά οικονομικών αλλά και χρηματοοικονομικών φαινομένων. Οι τεχνικές που θα μάθουν οι φοιτητές θα τους βοηθήσουν να πάρα πολύ στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων.

Course Syllabus Μ. Τσελεκούνης

Δ’ Εξάμηνο