Δίδακτρα

Το κόστος διδάκτρων για το Πρόγραμμα ορίζεται στα €6500, το οποίο καταβάλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.